Akreditivi

Najsigurniji instrument plaćanja u međunarodnoj trgovini

Zaštita

Dokumentarni akreditiv osigurava zaštitu interesa obiju strana:

 • Prodavac je siguran da će, nakon što prezentira dokumente tražene uvjetima akreditiva, te pritom ispuni i sve ostale uvjete akreditiva, naplatiti vrijednost robe koju je otpremio i/ili usluge koju je izvršio, jer mu plaćanje tih dokumenata  garantuje akreditivna Banka.
 • Kupac je siguran da će Banka platiti isključivo za one dokumente koji pokazuju ispunjenje svih uvjeta akreditiva, te koji mu osiguravaju pravo raspolaganja robom.

 

Zaštita interesa prodavca i kupca u mnogome ovisi o pravilnom ugovaranju same akreditivne klauzule u kupoprodajnom ugovoru, kao i ugovaranju odgovarajućih dokumenta za prezentaciju.

Opis proizvoda

Akreditiv je sredstvo plaćanja koje predstavlja neopozivu obavezu akreditivne Banke (Banke kupca) prema korisniku akreditiva (prodavcu) pod uvjetom da je korisnik akreditiva prezentirao uredne dokumente navedene u tekstu akreditiva i ispunio sve ostale akreditivne uvjete.

U zavisnosti od toga ko otvara akreditiv razlikujemo:
 

 • Nostro akreditiv, koji se otvara po nalogu kupca, a u korist inostranog prodavca- izvoznika,
   
 • Loro akreditiv, koji se otvara od strane inostranog kupca- uvoznika, a u korist domaćeg prodavca-izvoznika

 

Otvarajući nostro akreditiv, Banka preuzima slijedeće obaveze:

Prema kupcu, tj. nalogodavcu:

 • da akreditiv otvori blagovremeno tj. odmah po prijemu ispravnog naloga za otvaranje akreditiva,da akreditiv otvori tačno prema primljenim instrukcijama koje treba da budu potpune i precizne,
 • prilikom korišćenja akreditiva da pažljivo ispita dokumenta da bi utvrdila da li odgovaraju akreditivnim uslovima,
 • da dokumenta dostavi kupcu ili da sa njima postupi prema dobijenim instrukcijama,


Prema prodavcu, tj. korisniku:

 • da izvrši plaćanja, da akceptira ili negocira mjenice, u zavisnosti od načina realizacije akreditiva samo ukoliko su ispunjeni akreditivni uslovi
 • da se prilikom pregleda dokumenata pridržava samo
  uslova sadržanih u njenom izveštaju o otvaranju
  akreditiva.

Po prijemu loro akreditiva u korist svojih klijenata izvoznika Sberbank BH d.d. pruža sledeće usluge:

 • Vrši notifikaciju i prosleđivanje akreditiva klijentu
 • Pruža neophodne informacije i stručne savete u vezi ispunjavanja uslova akreditiva a time i pripreme dokumenata
 • Omogućava pregled i slanje akreditivnih dokumenata na naplatu

Pregled naknada

Visinu kamatne stope i naknade za sve oblike financiranja određuju nadležna tijela Banke prema utvrđenom tarifnom pravilniku, a u skladu s bonitetom Klijenta, kontribucijom u prihodima banke, instrumentima osiguranja i dosadašnjim iskustvima u radu s Klijentom.

Dokumenti

  Lista potrebne dokumentacije

Za više informacija obratite se svom Voditelju poslovnog odnosa!

 

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Dnevno noćni trezor

Dnevno noćni trezor

Vama na usluzi u bilo koje vrijeme

Više
 Globalna tržišta

Globalna tržišta

Zaštite se od valutnog rizika i pristupite tržištu novca putem naših usluga

Više