PRAVILA NAGRADNE IGRE „AKTIVACIJA mBANKING KORISNIKA“

Na osnovu člana 17. Zakona o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", broj: 48/15 i 60/15), Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 30/16 i 63/19) i Rješenja/Odobrenja Federalnog ministarstva finansija-financija broj UP-05-12-1-839/20 od 13.10.2020. godine Sberbank BH d.d. Sarajevo objavljuje:

PRAVILA NAGRADNE IGRE - „AKTIVACIJA mBANKING KORISNIKA“

Član 1. - Organizator igre

Organizator nagradne igre je Sberbank BH d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, BiH, tel: + 387 33 294 700, JIB 4200072900000. Svrha nagradne igre je promovisanje usluge mobilnog bankarstva i nagrađivanje povjerenja korisnika aplikacije Sberbank BH Mobile Banking.

Nagradna igra organizuje se pod nazivom „AKTIVACIJA mBANKING KORISNIKA“.

Član 2. - Trajanje nagradne igre:

Igra traje 59 dana i to u periodu od 15.10.2020. godine do 13.12.2020. godine. Igra se sastoji od ukupno 3 kola sa sljedećim vremenskim periodom odvijanja:

  • Mjesec Oktobar 2020. godine predstavlja 1. kolo nagradne igre i period trajanja kola je od 15.10.2020. do 31.10.2020. godine.
  • Mjesec Novembar 2020. godine predstavlja 2. kolo nagradne igre i period trajanja je od 01.11.2020. godine do 30.11.2020. godine.
  • Mjesec Decembar 2020. godine 3. kolo nagradne igre i period trajanja je od 01.12.2020. godine do 13.12.2020. godine.

Član 3. - Područje organizovanja i sprovođenja nagradne igre, pravo na učešće u nagradnoj igri, uslovi učestvovanja i izvlačenje nagrada:

Pravo na nagradu ostvaruje fizičko lice korisnik mobilne aplikacije Sberbank BH Mobile Banking od Sberbank BH d.d. Sarajevo, sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini pod uslovom da za vrijeme trajanja jednog kola u okviru trajanja kampanje i nagradne igre aktivira aplikaciju Sberbank BH Mobile Banking i uradi transakciju putem pomenutog servisa. Nakon uspješne aktivacije Sberbank BH Mobile Banking aplikacije i obavljanja transakcije, korisnik ostvaruje pravo za osvajanje Cafe aparata KRUPS Dolce Gusto, a pregledom izvještaja koji pokazuju koji klijent je aktivirao i uradio transakciju, metodom slučajnog odabira na kraju kola biramo dobitnika. Navedeni proces odabira dobitnika će se ponavljati 3 (tri) puta prvog radnog dana nakon kraja definisanog roka trajanja kola.  Svaki učesnik može ostvariti pravo na samo jednu nagradu tokom cijelog perioda trajanja igre.

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati osobe koje su direktno uključene u pripremu nagradne igre ili izvlačenje dobitnika, kao ni ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim za nagradnu igru.

Pravo na učešće takođe ne ostvaruju ni korisnici koji su deaktivirali Sberbank BH Mobile Banking pa ponovo aktivirali tokom perioda trajanja igre.

Član 4. - Utvrđeni nagradni fond:

Banka će nagraditi 3 (tri) sretna dobitnika sa sljedećim nagradama:

  1. Tri Cafe aparata KRUPS Dolce Gusto, po jedan za svakog dobitnika (tržišna vrijednost nagrade: 102,80 KM po Cafe aparatu, odnosno ukupno 308,40 KM za tri aparata);

Ukupna tržišna vrijednost nagradnog fonda iznosi 308,40 KM (tri stotine i osam konvertibilnih maraka i 40/100).

Član 5.

Korisnik Sberbank BH Mobile Banking aplikacije koji ispunjava uslove definisane u članu 3. pojavit će se u izvlačenju nagrade, što znači da za njegovo učestvovanje u nagradnoj igri nisu potrebne nikakve dodatne prijave. U slučaju da korisnik Sberbank BH Mobile Banking aplikacije ne želi učestvovati u nagradnoj igri, dužan je o tome zaključno sa posljednjim danom vremenskog trajanja jednog kola u kojem je izvršena aktivacija aplikacije dostaviti pisano obavještenje na adresu Sberbank BH d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71 000 Sarajevo, BiH (sa naznakom ˝Za nagradnu igru˝). Istekom ovog roka smatraće se da korisnik Sberbank BH Mobile Banking aplikacije pristaje na učestvovanje u nagradnoj igri, te da prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. Korisnik Sberbank BH Mobile Banking aplikacije koji bude izvučen kao dobitnik bit će lično kontaktiran radi obavještavanja o osvojenoj nagradi i radi potpisivanja saglasnosti za obradu, korištenje  i objavu njegovih ličnih podataka, kako bi njegovi lični podaci mogli biti objavljeni u slučaju opisanom u članu 6. ovih Pravila.

Član 6.

Izvlačenje dobitnika u Nagradnoj igri održaće se za Kola br. 1, 2, 3 na sljedeće datume respektivno: 02.11.2020., 01.12.2020., 14.12.2020. godine u prostorijama Sberbank BH d.d. Sarajevo, uz nadzor Komisije za nadzor izvlačenja dobitnika. Izvlačenje dobitnika sprovešće se slučajnim odabirom putem računara iz liste korisnika Sberbank BH Mobile Banking aplikacije koji su stekli pravo učestvovanja u nagradnoj igri. Sberbank BH d.d. Sarajevo prilikom izvlačenja uzima u obzir sve aktivacije aplikacije kod kojih je Aktivacija izvršena u tekućem kolu nagradne igre zaključno sa posljednjim danom tekućeg kola. Komisija za nadzor izvlačenja dobitnika (tri predstavnika Sberbank BH d.d. Sarajevo) će sastaviti Zapisnik o podacima dobitnika. Zapisnik ima službeno i obavezujuće značenje za sve korisnike Sberbank BH Mobile Banking aplikacije koji su učestvovali u nagradnoj igri.

Sberbank BH d.d. Sarajevo će dobitnike o osvojenim nagradama obavijestiti telefonskim i pisanim putem u roku od 8 kalendarskih dana od dana izvlačenja dobitnika.

Podaci o dobitnicima nagradne igre „AKTIVACIJA mBANKING KORISNIKA “ bit će objavljeni u roku od 15 radnih dana nakon dana izvlačenja na internet stranici Sberbank BH d.d. Sarajevo i društvenim mrežama, uz prethodno pribavljenu pisanu saglasnost dobitnika za objavu ličnih podataka.

Član 7.

Preuzimanje nagrade:

  • Dobitnik nagrade dužan je preuzeti nagradu na adresi Poslovnice Sberbank BH d.d. Sarajevo u kojoj je izvršeno Ugovaranje usluge mobilnog bankarstva (ažurna lista Poslovnica dostupna na internet stranici Banke), u roku od 10 radnih dana od dana obavještenja o osvojenoj nagradi. Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan da potvrdi svoj identitet svojom ličnom kartom.
  • Dobitnik nagrade nema pravo prenosa nagrade na drugu osobu.

Trenutkom preuzimanja nagrade prestaju sve obaveze Sberbank BH d.d. Sarajevo prema dobitniku, te time nagradna igra završava uz napomenu da sve obaveze po pitanju poreza na dobitke nagrada na sreću na sebe preuzima priređivač na osnovu člana  17. Zakona o igrama na sreću (Službene novine FBIH br. 48/15 i 60/15).

Komisija iz člana 6. ovih Pravila, zapisnički će utvrditi jesu li dobitnici preuzeli nagrade u roku iz člana 7. stava 1. tačka 1 ovih Pravila, te će nakon tog roka utvrditi da je sa određenim datumom kolo nagradne igre okončano. Okončanje posljednjeg 3.-eg kola Nagradne Igre ujedno predstavlja i okončanje cijelokupne Nagradne Igre.

Član 8.

Nagradna igra se može prekinuti u slučaju više sile, te u slučaju da u periodu trajanja nagradne igre nastupe okolnosti koje Sberbank BH d.d. Sarajevo u trenutku donošenja odluke o održavanju nagradne igre ne može predvidjeti, niti na te okolnosti može uticati, a takve okolnosti imaju ili bi mogle imati negativan uticaj na poslovanje Banke.

Član 9.

Korisnici Sberbank BH Mobile Banking aplikacije će biti upoznati s Pravilima nagradne igre putem dnevnih novina u kojima će Pravila biti objavljena (pravila nagradne igre bit će objavljena u dnevnim novinama i Web stranici Banke najkasnije pet dana prije početka nagradne igre). Učestvovanjem u nagradnoj igri korisnici Sberbank BH Mobile Banking aplikacije prihvataju pravila i obaveze iz ovih Pravila. U slučaju spora između učesnika u nagradnoj igri i Sberbank BH d.d. Sarajevo, spor će rješavati stvarno nadležni sud u Sarajevu.

Član 10.

Ova pravila se primjenjuju po dobijanju saglasnosti nadležnog organa za igre na sreću i po objavljivanju u dnevnim novinama, a vrijede do završetka nagradne igre.