SBERBANK

Mala preduzeća

Elektronsko bankarstvo


Procedure podnošenja i realizacije zahtjeva za korištenje ELBA sistema:

1. Potreban preduslov za korištenje ELBA sistema je da pravno lice (klijent) ima otvoren transakcioni račun kod Sberbank BH d.d.;

2. Zahtjev za korištenje ELBA sistema klijent može preuzeti kod svog savjetnika ili na šalteru informacija;

3. Sva polja zahtjeva i kartona ovlaštenih korisnika moraju biti popunjena ispravnim i ažuriranim podacima. Zahtjev i svaki karton ovlaštenih korisnika moraju biti ovjereni potpisom ovlaštenog predstavnika firme i pečatom firme;

4. Nakon toga ovlašteni predstavnik firme podnosi zahtjev za korištenje ELBA sistema, kao i kartone ovlaštenih korisnika sa pravima. Ovlašteni predstavnik može predati zahtjev na šalteru ili direktno kod svog savjetnika za preduzeća;

5. Po odobrenju zahtjeva, ovlašteni predstavnik firme preuzima certifikate za sve korisnike koje je on ovlastio i tom prilikom ovjerava potvrdu o preuzimanju certifikata svojim potpisom i pečatom firme. Ova potvrda se ulaže u interni karton klijenta u odjeljenju platnog prometa. Certifikat je CD ROM sa digitalnim potpisom i predstavlja jedan od sigurnosnih mehanizama prilikom korištenja ELBA sistema;

6. Svakom korisniku ELBA sistema se od strane Sberbank BH d.d. dodjeljuje korisničko ime i lozinka (username & password) za pristup sistemu, koji se zatim, u zatvorenoj neprovidnoj koverti (koja sadrži ID dodijeljenog certifikata, username i inicijalni password za svakog ovlaštenog korisnika sistema), poštom upućuju na adresu korisnika;

7. Certifikat se dodjeljuje korisniku na 2 godine od dana odobravanja zahtjeva;

8. Klijent može zatražiti zamjenu certifikata prije njegovog isteka. Klijent u tom slučaju dostavlja savjetniku ovjeren zahtjev za zamjenu certifikata;

9. Klijent može zatražiti ukidanje ovlaštenja za jednog ili više korisnika, blokiranje jednog ili više računa za rad preko ELBA sistema ili potpuni prekid korištenja ELBA sistema. Klijent u tom slučaju dostavlja savjetniku ovjeren zahtjev za traženom izmjenom;

10. Klijent može zatražiti promjenu prava postojećeg ili dodavanje novog ovlaštenog korisnika ELBA sistema. Klijent u tom slučaju dostavlja svom savjetniku popunjen i ovjeren karton ovlaštenog korisnika za lice koji se dodaje ili čija prava se mijenjaju. Procedura realizacije zahtjeva je identična proceduri za inicijalno uvođenje usluge, osim što se postojećem korisniku ne dodjeljuje novi certifikat niti se mijenja username ili password;

11. Klijent može zatražiti uključenje dodatnih računa u rad preko ELBA sistema. U tom slučaju klijent popunjava pristupnicu i kartone ovlaštenih korisnika za nove račune na isti način i po istoj proceduri kao kod inicijalnog uključenja usluge osim što se postojećim korisnicima ne dodjeljuju novi certifikati niti se mijenjaju username ili password;

12. Klijent može zatražiti privremenu blokadu računa ili blokadu za pojedine korisnike u ELBA sistemu u slučaju sumnje na zloupotrebu (krađa certifikata, upad u računarski sistem klijenta preko Interneta i sl.). Klijent blokadu može zahtjevati telefonski preko svog savjetnika u banci. Sve aktivnosti naknadno moraju biti dokumentovane, i ovjerene od strane klijenta i njegovog savjetnika za preduzeća;

13. Za sve izvršene usluge uspostavljanja i održavanja servisa ELBA sistema koje se naplaćuju prema važećim tarifama (Godišnja naknada za izdavanje certifikata je 15 KM godišnje); klijent je dužan dostaviti nalog za plaćanje sastavljen po instrukcijama svog savjetnika za preduzeća; Mjesečni trošak korištenja ELBA sistema banka obračunava i naplaćuje na kraju svakog mjeseca prema važećoj tarifi banke.

14. ELBA sistem radi 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Realizacija naloga pristiglih kroz ovaj sistem se s tim u vezi, usklađuje sa radnim vremenom odjeljenja platnog prometa i standardnim uslovima i terminima plaćanja u banci, te uslovima koje diktiraju standardni komunikacioni kanali na koje se platni sistem oslanja (SWIFT, RTGS, GC). To znači da se isti dan obrađuju slijedeći nalozi:

  • Nalozi za plaćanja u KM preko žiro-kliring sistema koji pristignu do 14:00 sati
  • Nalozi za plaćanja u KM preko RTGS sistema koji pristignu do 15:00 sati
  • Nalozi za devizna plaćanja koji pristignu do 14:00 sati
  • Nalozi za izvršenje konverzija koji pristignu do 14:00 sati.

Plaćanja u KM valuti

Putem ELBA sistema se plaćanje između klijenta u zemlji vrši isključivo u KM, bez prezentacije faktura ili bilo kojeg drugog dokumenta;

Plaćanje između transakcionih računa sa istim matičnim brojem (tj. plaćanje između osnovnih računa i podračuna jednog pravnog lica koji imaju različite transakcione brojeve), vrši se bez prezentiranja fakture - nalogom za plaćanje u KM;

Konverziju po istom računu iz EUR u KM, za plaćanje u zemlji, komitent vrši slanjem naloga za konverziju kroz ELBA sistem;

Za konverzije iz ostalih valuta u KM klijent mora poslati nalog za konverziju fax-om.

Plaćanje u drugim valutama

Nalog za plaćanje u devizama se koristi kod plaćanja nerezidentima u zemlji i za plaćanja prema inostranstvu, uz obavezno slanje fakture fax-om. Nalog za plaćanje u devizama se koristi i kod prenosa vlastitih sredstava na vlastiti račun u drugoj poslovnoj banci bez fakture;

Klijent slanjem naloga za konverzija kroz ELBA sistem izvršava konverziju iz KM u EUR, za izvršenje plaćanja u devizama;

Za konverzije ostalih valuta u KM klijent mora poslati nalog za konverziju fax-om.

Neispravni nalozi

1. Sistem automatski odbija naloge za plaćanja u KM ako su nalozi:

  • bez pokrića
  • sa neispravnim transakcionim računom;

2. Neispravni nalozi za plaćanje u devizama vraćaju se kroz ELBA sistem sa opisom greške odnosno razlogom odbijanja.